นโยบายการคืนเงินและการยกเลิกคอร์ส

หากท่านเกิดเหตุขัดข้องในการเรียนคอร์ส/บริการออนไลน์ และมีความประสงค์ขอเงินค่าเรียนคอร์ส/บริการออนไลน์คืนและยกเลิกคอร์ส ท่านสามารถแจ้งขอเงินคืนได้ที่ info@ieltsforthai.com โดยใช้อีเมลที่ท่านได้ใช้ในการลงทะเบียนเรียนหรือยื่นหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนของผู้เรียนที่มีชื่อ-นามสกุลเดียวกันกับชื่อ-นามสกุลที่ใช้ลงทะเบียนเรียนที่มีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน ภายใน 3 วัน (72 ชั่วโมง) นับตั้งแต่วันและเวลาที่ท่านได้ชำระเงินค่าคอร์ส/บริการออนไลน์ หากเลย 3 วัน (72 ชั่วโมง) นับตั้งแต่วันและเวลาที่ท่านได้ชำระเงินแล้ว ทาง IELTS for Thai ขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงิน นอกจากนี้ IELTS for Thai ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการคืนเงินให้กับผู้ใช้บริการและยกเลิกคอร์สโดยที่ผู้ใช้บริการมิได้มีการร้องขอให้มีการคืนเงินและยกเลิกคอร์สตามนโยบายเดียวกันกับกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้แจ้งขอคืนเงินและยกเลิกคอร์สด้วยตนเองโดย IELTS for Thai ไม่จำเป็นต้องแจ้งสาเหตุ โดยการคืนเงินจะไม่รวมค่าหนังสือเรียน (ถ้ามี), ค่าจัดส่ง (ถ้ามี), ค่า e-books และค่าเอกสาร digital downloadable files (ถ้ามี), ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% ที่ท่านได้ชำระแล้ว, ค่าผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต 10% ของยอดซื้อ (ถ้ามี), ค่าบริการการชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต 5% ของยอดซื้อ (ถ้ามี) และค่าบริการอื่นๆ โดย IELTS Examiner (ถ้ามี) โดยการยกเลิกคอร์สจะถูกดำเนินการทันทีที่ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ในการขอคืนเงินและยกเลิกคอร์ส หรือการยกเลิกคอร์สจะถูกดำเนินการทันทีที่ IELTS for Thai มีการแจ้งความประสงค์ในการขอคืนเงินและการยกเลิกคอร์ส การดำเนินการคืนเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิตใช้เวลา 15 วันทำการของ Omise ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิตแก่ IELTS for Thai การดำเนินการคืนเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารใช้เวลา 15 วันทำการของ IELTS for Thai โดย IELTS for Thai ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้เลือกช่องทางและวิธีการคืนเงินที่มีความปลอดภัยสูงสุด

หากท่านเกิดเหตุขัดข้องในการเรียนคอร์สเรียนตัวต่อตัวและ/หรือคอร์สสัมมนา และมีความประสงค์ขอเงินค่าเรียนคอร์สเรียนตัวต่อตัวและ/หรือคอร์สสัมมนาคืนและยกเลิกคอร์ส ท่านสามารถแจ้งขอเงินคืนได้ที่ info@ieltsforthai.com โดยใช้อีเมลที่ท่านได้ใช้ในการลงทะเบียนเรียนหรือยื่นหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนของผู้เรียนที่มีชื่อ-นามสกุลเดียวกันกับชื่อ-นามสกุลที่ใช้ลงทะเบียนเรียนที่มีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน ภายใน 3 วัน (72 ชั่วโมง) นับตั้งแต่วันและเวลาที่ท่านได้ชำระเงินค่าคอร์สเรียนตัวต่อตัวและ/หรือคอร์สสัมมนา หากเลย 3 วัน (72 ชั่วโมง) นับตั้งแต่วันและเวลาที่ท่านได้ชำระเงินแล้ว ทาง IELTS for Thai ขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงิน นอกจากนี้ IELTS for Thai ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการคืนเงินให้กับผู้ใช้บริการและยกเลิกคอร์สโดยที่ผู้ใช้บริการมิได้มีการร้องขอให้มีการคืนเงินและยกเลิกคอร์สตามนโยบายเดียวกันกับกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้แจ้งขอคืนเงินและยกเลิกคอร์สด้วยตนเองโดย IELTS for Thai ไม่จำเป็นต้องแจ้งสาเหตุ โดยการคืนเงินจะไม่รวมค่าสถานที่เรียน (ถ้ามี), ค่าหนังสือเรียน (ถ้ามี), ค่าเอกสารประกอบการเรียน (ถ้ามี), ค่าจัดส่ง (ถ้ามี), ค่า e-books และค่าเอกสาร digital downloadable files (ถ้ามี), ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% ที่ท่านได้ชำระแล้ว, ค่ามัดจำผู้สอนคอร์สเรียนตัวต่อตัว 50% ของยอดชำระ (ถ้ามี), ถ้าใช้จ่ายในการเตรียมงานสัมมนา (ถ้ามี), ค่าผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต 10% ของยอดซื้อ (ถ้ามี) และค่าบริการการชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต 5% ของยอดซื้อ (ถ้ามี) โดยการยกเลิกคอร์สจะถูกดำเนินการทันทีที่ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ในการขอคืนเงินและยกเลิกคอร์ส หรือการยกเลิกคอร์สจะถูกดำเนินการทันทีที่ IELTS for Thai มีการแจ้งความประสงค์ในการขอคืนเงินและการยกเลิกคอร์ส การดำเนินการคืนเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิตใช้เวลา 15 วันทำการของ Omise ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิตแก่ IELTS for Thai การดำเนินการคืนเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารใช้เวลา 15 วันทำการของ IELTS for Thai โดย IELTS for Thai ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้เลือกช่องทางและวิธีการคืนเงินที่มีความปลอดภัยสูงสุด